Prelucrarea datelor persoanelor fizice implicate in relație cu clienții good.bee

Dacă sunteți o persoană fizică implicată în relația cu clienții good.bee (beneficiar real, reprezentant al clienților, administrator, asociat / acționar, membru de familie, delegat, gestionar, persoane de contact, garant, fideiusor etc.) good.bee va prelucra datele dumneavoastră conform următoarelor scopuri și temeiuri (reflectate în secțiunile de mai jos):

A: În vederea îndeplinirii obligațiilor legale, pentru următoarele scopuri:

 • îndeplinirea obligaţiilor legate de supraveghere financiară efectuată asupra good.bee si a grupului Erste şi de raportare intragrup (grupul Erste) şi / sau către autorităţile de supraveghere;
 • respectarea cerinţelor prudenţiale naţionale şi europene aplicabile instituţiilor financiar nebancare, inclusiv pentru conformarea cu normele legale în vederea respectării cerințelor de cunoaștere a clientelei, prevenirii activităților de spălare a banilor și combaterii finanțării terorismului, raportării tranzacțiilor, gestionării controalelor din partea autorităților în ceea ce privește relația cu clienții;
 • asigurarea acurateții datelor;
 • prevenirea fraudelor și garantarea secretului profesional prin analizarea / verificarea autenticității actului de identitate prezentat;
 • gestiune administrativ – financiară și îndeplinirea obligațiilor fiscale și contabile;
 • audit intern;
 • păstrarea/depozitarea (premergătoare arhivării) şi arhivarea potrivit prevederilor legale a documentaţiei contractuale (inclusiv asigurarea operaţiunilor conexe acestor activităţi);
 • gestionarea riscului de finanțare și managementul riscului operațional (inclusiv, prin crearea de profiluri);
 • asigurarea securității în incinta good.bee;
 • implementarea măsurilor de securitate a datelor cu caracter personal (inclusiv prin realizarea de copii de siguranță).

Pentru îndeplinirea scopurilor din prezenta secțiune good.bee se va baza pe interesul legitim al operatorului acolo unde anumite prelucrari exced ceea ce este strict necesar pentru indeplinirea prevederilor legale relevante.

B: În vederea încheierii și executării contractelor, pentru următoarele scopuri:

 • derularea oricăror raporturi juridice rezultate din contractele încheiate între good.bee şi dumneavoastră sau societatea pe care o reprezentați, inclusiv în vederea executării contractului și a gestionării relației cu clientul;
 • monitorizarea tuturor obligațiilor asumate de client și/ sau de Persoanele Vizate;
 • furnizarea serviciilor financiare;
 • gestionarea calității datelor;
 • colectarea de debite și recuperare creanțe, inclusiv cesionarea creanțelor și / sau de recuperare a bunurilor care fac obiectul contractelor încheiate între good.bee și client;
 • încheierea și / sau executarea contractelor de asigurări și reasigurări (inclusiv pentru ca clientul, în calitate de asigurat, să poată beneficia de asigurare în caz de producere a riscului asigurat);
 • gestionarea solicitărilor Clientului.

C: În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale good.bee în contextul desfășurării obiectului său de activitate, pentru următoarele scopuri:

 • furnizarea serviciilor financiare pentru client;
 • activități de profilare și segmentare în scop de analiză și/sau marketing; pentru reclamă, marketing simplu şi publicitate; evaluarea eligibilității în vederea furnizării unor produse și servicii financiare standard sau personalizate;
 • efectuarea de sondaje cu privire la serviciile financiare, activitatea good.bee, a membrilor Grupului din care face parte good.bee;
 • pentru îndeplinirea obligațiilor asumate în relațiile cu partenerii contractuali;
 • statistică, îmbunătățirea serviciilor furnizate prin îmbunătățirea fluxurilor, politicilor și procedurilor interne (inclusiv optimizarea costurilor și bugetelor prin activități de „cost controlling”);
 • managementul lichidităților, optimizării bilanțului și stabilirii prețurilor de transfer,
 • constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale good.bee în instanță,
 • managementul portofoliului şi managementul riscului, la solicitarea clientului, respectiv in vederea ofertării clientului cu astfel de produse;
 • proiectarea, dezvoltarea, testarea și utilizarea sistemelor informatice existente sau noi și a serviciilor IT (inclusiv stocarea bazelor de date în țară sau in străinătate prin intermediul Cloud);
 • proiecte de fuziuni și achiziții;
 • gestionarea reclamațiilor privind serviciile financiare;
 • asigurări şi reasigurări, la solicitarea Clientului.

D: Pentru detalii cu privire la prelucrările efectuate de good.bee în baza consimțământului dumneavoastră, vă rugăm să consultați Secțiunea Prelucrarea datelor pentru care avem acordul dumneavoastra