Prelucrarea datelor beneficiarilor persoane fizice

Dacă sunteți beneficiar persoană fizică al produselor și/sau serviciilor prestate de good.bee (beneficiari reali, client sau potențial client persoană fizică) good.bee va prelucra datele dumneavoastră pentru unele dintre scopurile/temeiurile de mai jos:

A: În vederea îndeplinirii obligațiilor legale, pentru următoarele scopuri:

 • prevenirea fraudelor și garantarea secretului profesional prin analizarea/verificarea autenticității actului de identitate prezentat, în vederea executării serviciilor financiare oferite prin preluarea în aplicațiile informatice ale good.bee a datelor din actul de identitate, conform cerințelor legale aplicabile în materie;
 • asigurarea acurateții datelor, cunoașterea clientelei, prevenirea activităților de spălare a banilor și combaterea finanțării terorismului;
 • raportarea tranzacțiilor, gestionarea controalelor din partea autorităților în ceea ce privește relația cu Clienții, în vederea conformării cu normele legale aplicabile în domeniul financiar nebancar;
 • îndeplinirea obligațiilor de supraveghere financiară efectuată asupra good.bee și grupului Erste și de raportare către grupul Erste si/sau autoritățile de supraveghere (inclusiv raportarea către Centrala Riscului de Credit);
 • respectarea cerințelor prudențiale naționale și europene aplicabile instituțiilor financiar nebancare;
 • gestionarea riscului de finanțare si managementul riscului operațional (inclusiv prin crearea de profiluri);
 • evaluarea eligibilității în vederea furnizării unor produse și servicii financiare standard sau personalizate (inclusiv în etapa de acordare / aprobare) prin crearea unui profil care ia în considerare indicatori precum evaluarea solvabilităţii, a riscului de finanțare, determinarea gradului de îndatorare;
 • gestiunea administrativ financiară și îndeplinirea obligațiilor fiscale și contabile;
 • audit intern;
 • păstrarea / depozitarea (premergătoare arhivării) și arhivarea potrivit prevederilor legale a documentaţiei contractuale (inclusiv asigurarea operaţiunilor conexe acestor activităţi);
 • asigurarea securității în incintele good.bee;
 • implementarea măsurilor de actualizare și securitate a datelor cu caracter personal (inclusiv prin realizarea de copii de siguranță).

 

Pentru îndeplinirea scopurilor din prezenta secțiune good.bee se va baza pe interesul legitim al operatorului acolo unde anumite prelucrari exced ceea ce este strict necesar pentru indeplinirea prevederilor legale relevante.

B: În vederea încheierii și executării contractelor, pentru următoarele scopuri:

 • derularea oricăror raporturi juridice între good.bee și client, în vederea furnizării serviciilor financiare;
 • gestionarea relației cu clientul, inclusiv transmiterea datelor la Biroul de Credit pe parcursul relației contractuale;
 • executarea în bune condiții a tranzacțiilor financiare;
 • monitorizarea tuturor obligațiilor asumate de client;
 • gestionarea calității datelor, incluzând transmiterea și / sau transferul de informații necesare în determinarea capacității de plată și a comportamentului de plată;
 • colectarea de debite / recuperare creanțe (precum și activități premergătoare acestora, inclusiv activități de analiză și de transmitere a datelor negative la Biroul de Credit, precum și activități de cesionare a creanțelor și / sau de recuperare a bunurilor care fac obiectul contractelor încheiate între good.bee și client),
 • încheierea și / sau executarea contractelor de asigurări și reasigurări (inclusiv pentru ca clientul, în calitate de asigurat, să poată beneficia de asigurare în caz de producere a riscului asigurat);
 • constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale good.bee în instanță precum și rezolvarea solicitărilor clientului efectuate în derularea contractului încheiat cu acesta.

În măsura in care aveți sau doriți să inițiați relații contractuale cu anumite societăți din grupul good.bee / Erste, este posibil ca good.bee să prelucreze datele dumneavoastră conform instrucțiunilor acestor societăți, în calitate de persoană împuternicită.

C: În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale good.bee în contextul desfășurării obiectului său de activitate, pentru următoarele scopuri:

 • îmbunătățirea serviciilor financiare furnizate prin optimizarea fluxurilor, politicilor și procedurilor interne (inclusiv optimizarea costurilor și bugetelor prin activități de „cost controlling”);
 • prelucrarea datelor în sistemul Biroului de Credit (interogarea bazei de date în baza unei cereri de finanțare și respectiv în scop de monitorizare; transmiterea datelor pozitive și negative către Biroul de Credit);
 • proiectarea, dezvoltarea, testarea și utilizarea sistemelor informatice existente sau noi și a serviciilor IT (inclusiv stocarea bazelor de date în țară sau în străinatate prin intermediul serverelor cloud);
 • managementul lichidităților, optimizării bilanțului și stabilirii prețurilor de transfer;
 • managementul portofoliului, proiecte de fuziuni, achiziții și tranzacții similare;
 • activități de profilare și segmentare în scop de analiză și / sau marketing, evaluarea eligibilității în vederea furnizării unor produse și servicii financiare standard sau personalizate (inclusiv prin crearea de profile sau analize prin raportare la datele istoricului relației cu good.bee)
 • activități de marketing, efectuarea de sondaje cu privire la serviciile financiare, activitatea good.bee, a membrilor Grupului din care face parte good.bee și a partenerilor contractuali;
 • asigurări şi reasigurări, la solicitarea clientului, respectiv in vederea ofertării clientului cu astfel de produse;
 • gestionarea reclamațiilor primite privind serviciile financiare, constituirea de probe și constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale good.bee în instanță, executarea silită a obligațiilor.

 D: Pentru detalii cu privire la prelucrările efectuate de good.bee în baza consimțământului dumneavoastră, vă rugăm să consultați Secțiunea Prelucrarea datelor pentru care avem acordul dumneavoastra