Drepturile dumneavoastră

  • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către good.bee, conform celor descrise în prezentul document;
  • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a solicita și primi o confirmare din partea good.bee cu privire la datele cu caracter personal prelucrate precum și acces la datele respective și la informații legate de aspecte precum scopurile prelucrării, destinatarii datelor și țările terțe în care pot ajunge aceste date, durata de stocare, sursa datelor (pentru datele care nu sunt colectate direct de la persoana vizată, etc.);
  • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține rectificarea de către good.bee a datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete;
  • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), în una dintre următoarele situații: (i) datele cu caracter pesrsonal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) în cazul în care vă retrageți consimțământul pentru prelucrările de date întemeiate pe acordul dvs., iar good.bee nu mai poate prelucra date pe alte temeiuri legale; (iii) vă opuneți unei prelucrări în scop de marketing sau unei prelucrări întemeiate pe interesul legitim al good.bee și nu există motive legitime care să prevaleze în favoarea prelucrării; (iv) datele au fost prelucrate nelegal; (v) există o obligație legală de ștergere a datelor; (vi) datele au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale menționate la art. 8 alin. (1) din GDPR;

Cu toate acestea, good.bee nu va da curs cererii de ștergere în oricare dintre următoarele cazuri: prelucrarea este realizată pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare; prelucrarea datelor reprezintă o obligație legală sau este necesară pentru executarea unei sarcini în interes public; prelucrarea este derulată în scop de arhivare în interes public sau în scopuri statistice; prelucrarea este realizată pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

  • dreptul la restricționarea prelucrării în unul dintre următoarele cazuri: se contestă exactitatea datelor; prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii acestora, solicitând doar restricționarea datelor cu caracter personal; good.bee nu mai are nevoie de datele ce fac obiectul solicitării, însă acestea sunt utile dvs. pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care ați formulat cerere de opoziție, pe durata verificărilor făcute de good.bee privind prevalența propriilor interese față de cele ale dvs.;
  • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv : (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către good.bee către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
  • dreptul la opoziție din motive legate de situația dvs. particulară, care vor fi aduse la cunoștința good.bee odată cu formularea cererii;
  • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

În măsura în care vă exercitați oricare dintre drepturile de mai sus, vă rugăm să ne furnizați detaliile necesare pentru ca good.bee să poată identifica dreptul exercitat și îndeplinirea condițiilor de exercitare impuse de lege. Cu titlu de exemplu, în măsura formulării unei cereri de opoziție privind anumite prelucrări derulate de good.bee în baza interesului legitim al operatorului, vă rugăm să furnizați și informații legate de situația dumneavoastră particulară astfel încât good.bee să poată realiza evaluarea cerută de lege.