POLITICA PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA

Acest website („site-ul”) este operat de către good.bee Credit IFN S.A.. („good.bee”). good.bee poate fi mentionat în această Politică drept „noi”, „nouă” sau „al nostru/ă”.

Obiectul acestei Politici privind Confidențialitatea:

Prezenta Politică privind Confidențialitatea are rolul de a vă informa cu privire la:

(i) activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal efectuate de către good.bee, în calitate de Operator de date cu caracter personal și se aplică în desfășurarea activităților sale și în îndeplinirea obiectului de activitate;

(ii) securitatea datelor si confidențialitatea prelucrărilor de date cu caracter personal

good.bee prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 (“GDPR”) precum și cu legislația subsecventă aplicabilă în materia protecției datelor cu caracter personal.

Politica noastră privind confidențialitatea („Politica”) poate suferi modificări iar good.bee va publica pe această pagină o versiune actualizată a acesteia. Prin consultarea frecventă a acestui site puteți să vă asigurați că aveți cunoștință permanent despre activitățile de prelucrare întreprinse de către good.bee.

Website-ul good.bee poate include link-uri către alte website-uri care sunt gestionate de alte entități / persoane juridice și care nu au legătură cu activitatea prestată de good.bee. Pentru aceste website-uri good.bee nu poartă nicio responsabilitate. De asemenea, putem oferi link-uri către alte website-uri operate de companiile afiliate good.bee, care aplică politici separate în privința confidențialității. Dacă accesați aceste website-uri prin intermediul site-ului nostru, ar trebui să consultați politicile de confidențialitate ale acestor site-uri pentru a putea înțelege în ce mod colectează, utilizează și comunică informațiile dvs.

Găsiți mai departe detalii despre scopurile și temeiurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastră în funcție de calitatea pe care o aveți (în acest sens vă rugăm să consultați secțiunile dedicate). De asemenea, puteți găsi informații și despre categoriile de date prelucrate, prelucrările pentru care avem nevoie de acordul dumneavoastră, categoriile de destinatari și statele către care se transferă datele dumneavoastră, durata prelucrării, utilizarea de cookies, normele de securitate aplicabile datelor precum și drepturile de care beneficiați. Aceste din urmă secțiuni sunt comune pentru toate prelucrările de date, indiferent de calitatea pe care o aveți.

În funcție de calitatea pe care o aveți, good.bee prelucrează datele dumneavoastră în scopuri și temeiuri diferite, pentru care vă rugăm să consultați secțiunile dedicate.

Dacă sunteți beneficiar persoană fizică al produselor și/sau serviciilor prestate de good.bee (beneficiari reali, client sau potențial client persoană fizică) good.bee va prelucra datele dumneavoastră pentru unele dintre scopurile/temeiurile de mai jos:

A: În vederea îndeplinirii obligațiilor legale, pentru următoarele scopuri:

 • prevenirea fraudelor și garantarea secretului profesional prin analizarea/verificarea autenticității actului de identitate prezentat, în vederea executării serviciilor financiare oferite prin preluarea în aplicațiile informatice ale good.bee a datelor din actul de identitate, conform cerințelor legale aplicabile în materie;
 • asigurarea acurateții datelor, cunoașterea clientelei, prevenirea activităților de spălare a banilor și combaterea finanțării terorismului;
 • raportarea tranzacțiilor, gestionarea controalelor din partea autorităților în ceea ce privește relația cu Clienții, în vederea conformării cu normele legale aplicabile în domeniul financiar nebancar;
 • îndeplinirea obligațiilor de supraveghere financiară efectuată asupra good.bee și grupului Erste și de raportare către grupul Erste si/sau autoritățile de supraveghere (inclusiv raportarea către Centrala Riscului de Credit);
 • respectarea cerințelor prudențiale naționale și europene aplicabile instituțiilor financiar nebancare;
 • gestionarea riscului de finanțare si managementul riscului operațional (inclusiv prin crearea de profiluri);
 • evaluarea eligibilității în vederea furnizării unor produse și servicii financiare standard sau personalizate (inclusiv în etapa de acordare / aprobare) prin crearea unui profil care ia în considerare indicatori precum evaluarea solvabilităţii, a riscului de finanțare, determinarea gradului de îndatorare;
 • gestiunea administrativ financiară și îndeplinirea obligațiilor fiscale și contabile;
 • audit intern;
 • păstrarea / depozitarea (premergătoare arhivării) și arhivarea potrivit prevederilor legale a documentaţiei contractuale (inclusiv asigurarea operaţiunilor conexe acestor activităţi);
 • asigurarea securității în incintele good.bee;
 • implementarea măsurilor de actualizare și securitate a datelor cu caracter personal (inclusiv prin realizarea de copii de siguranță).

 

Pentru îndeplinirea scopurilor din prezenta secțiune good.bee se va baza pe interesul legitim al operatorului acolo unde anumite prelucrari exced ceea ce este strict necesar pentru indeplinirea prevederilor legale relevante.

B: În vederea încheierii și executării contractelor, pentru următoarele scopuri:

 • derularea oricăror raporturi juridice între good.bee și client, în vederea furnizării serviciilor financiare;
 • gestionarea relației cu clientul, inclusiv transmiterea datelor la Biroul de Credit pe parcursul relației contractuale;
 • executarea în bune condiții a tranzacțiilor financiare;
 • monitorizarea tuturor obligațiilor asumate de client;
 • gestionarea calității datelor, incluzând transmiterea și / sau transferul de informații necesare în determinarea capacității de plată și a comportamentului de plată;
 • colectarea de debite / recuperare creanțe (precum și activități premergătoare acestora, inclusiv activități de analiză și de transmitere a datelor negative la Biroul de Credit, precum și activități de cesionare a creanțelor și / sau de recuperare a bunurilor care fac obiectul contractelor încheiate între good.bee și client),
 • încheierea și / sau executarea contractelor de asigurări și reasigurări (inclusiv pentru ca clientul, în calitate de asigurat, să poată beneficia de asigurare în caz de producere a riscului asigurat);
 • constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale good.bee în instanță precum și rezolvarea solicitărilor clientului efectuate în derularea contractului încheiat cu acesta.

În măsura in care aveți sau doriți să inițiați relații contractuale cu anumite societăți din grupul good.bee / Erste, este posibil ca good.bee să prelucreze datele dumneavoastră conform instrucțiunilor acestor societăți, în calitate de persoană împuternicită.

C: În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale good.bee în contextul desfășurării obiectului său de activitate, pentru următoarele scopuri:

 • îmbunătățirea serviciilor financiare furnizate prin optimizarea fluxurilor, politicilor și procedurilor interne (inclusiv optimizarea costurilor și bugetelor prin activități de „cost controlling”);
 • prelucrarea datelor în sistemul Biroului de Credit (interogarea bazei de date în baza unei cereri de finanțare și respectiv în scop de monitorizare; transmiterea datelor pozitive și negative către Biroul de Credit);
 • proiectarea, dezvoltarea, testarea și utilizarea sistemelor informatice existente sau noi și a serviciilor IT (inclusiv stocarea bazelor de date în țară sau în străinatate prin intermediul serverelor cloud);
 • managementul lichidităților, optimizării bilanțului și stabilirii prețurilor de transfer;
 • managementul portofoliului, proiecte de fuziuni, achiziții și tranzacții similare;
 • activități de profilare și segmentare în scop de analiză și / sau marketing, evaluarea eligibilității în vederea furnizării unor produse și servicii financiare standard sau personalizate (inclusiv prin crearea de profile sau analize prin raportare la datele istoricului relației cu good.bee)
 • activități de marketing, efectuarea de sondaje cu privire la serviciile financiare, activitatea good.bee, a membrilor Grupului din care face parte good.bee și a partenerilor contractuali;
 • asigurări şi reasigurări, la solicitarea clientului, respectiv in vederea ofertării clientului cu astfel de produse;
 • gestionarea reclamațiilor primite privind serviciile financiare, constituirea de probe și constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale good.bee în instanță, executarea silită a obligațiilor.

 D: Pentru detalii cu privire la prelucrările efectuate de good.bee în baza consimțământului dumneavoastră, vă rugăm să consultați Secțiunea Prelucrarea datelor pentru care avem acordul dumneavoastra

Dacă sunteți o persoană fizică implicată în relația cu clienții good.bee (beneficiar real, reprezentant al clienților, administrator, asociat / acționar, membru de familie, delegat, gestionar, persoane de contact, garant, fideiusor etc.) good.bee va prelucra datele dumneavoastră conform următoarelor scopuri și temeiuri (reflectate în secțiunile de mai jos):

A: În vederea îndeplinirii obligațiilor legale, pentru următoarele scopuri:

 • îndeplinirea obligaţiilor legate de supraveghere financiară efectuată asupra good.bee si a grupului Erste şi de raportare intragrup (grupul Erste) şi / sau către autorităţile de supraveghere;
 • respectarea cerinţelor prudenţiale naţionale şi europene aplicabile instituţiilor financiar nebancare, inclusiv pentru conformarea cu normele legale în vederea respectării cerințelor de cunoaștere a clientelei, prevenirii activităților de spălare a banilor și combaterii finanțării terorismului, raportării tranzacțiilor, gestionării controalelor din partea autorităților în ceea ce privește relația cu clienții;
 • asigurarea acurateții datelor;
 • prevenirea fraudelor și garantarea secretului profesional prin analizarea / verificarea autenticității actului de identitate prezentat;
 • gestiune administrativ – financiară și îndeplinirea obligațiilor fiscale și contabile;
 • audit intern;
 • păstrarea/depozitarea (premergătoare arhivării) şi arhivarea potrivit prevederilor legale a documentaţiei contractuale (inclusiv asigurarea operaţiunilor conexe acestor activităţi);
 • gestionarea riscului de finanțare și managementul riscului operațional (inclusiv, prin crearea de profiluri);
 • asigurarea securității în incinta good.bee;
 • implementarea măsurilor de securitate a datelor cu caracter personal (inclusiv prin realizarea de copii de siguranță).

Pentru îndeplinirea scopurilor din prezenta secțiune good.bee se va baza pe interesul legitim al operatorului acolo unde anumite prelucrari exced ceea ce este strict necesar pentru indeplinirea prevederilor legale relevante.

B: În vederea încheierii și executării contractelor, pentru următoarele scopuri:

 • derularea oricăror raporturi juridice rezultate din contractele încheiate între good.bee şi dumneavoastră sau societatea pe care o reprezentați, inclusiv în vederea executării contractului și a gestionării relației cu clientul;
 • monitorizarea tuturor obligațiilor asumate de client și/ sau de Persoanele Vizate;
 • furnizarea serviciilor financiare;
 • gestionarea calității datelor;
 • colectarea de debite și recuperare creanțe, inclusiv cesionarea creanțelor și / sau de recuperare a bunurilor care fac obiectul contractelor încheiate între good.bee și client;
 • încheierea și / sau executarea contractelor de asigurări și reasigurări (inclusiv pentru ca clientul, în calitate de asigurat, să poată beneficia de asigurare în caz de producere a riscului asigurat);
 • gestionarea solicitărilor Clientului.

C: În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale good.bee în contextul desfășurării obiectului său de activitate, pentru următoarele scopuri:

 • furnizarea serviciilor financiare pentru client;
 • activități de profilare și segmentare în scop de analiză și/sau marketing; pentru reclamă, marketing simplu şi publicitate; evaluarea eligibilității în vederea furnizării unor produse și servicii financiare standard sau personalizate;
 • efectuarea de sondaje cu privire la serviciile financiare, activitatea good.bee, a membrilor Grupului din care face parte good.bee;
 • pentru îndeplinirea obligațiilor asumate în relațiile cu partenerii contractuali;
 • statistică, îmbunătățirea serviciilor furnizate prin îmbunătățirea fluxurilor, politicilor și procedurilor interne (inclusiv optimizarea costurilor și bugetelor prin activități de „cost controlling”);
 • managementul lichidităților, optimizării bilanțului și stabilirii prețurilor de transfer,
 • constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale good.bee în instanță,
 • managementul portofoliului şi managementul riscului, la solicitarea clientului, respectiv in vederea ofertării clientului cu astfel de produse;
 • proiectarea, dezvoltarea, testarea și utilizarea sistemelor informatice existente sau noi și a serviciilor IT (inclusiv stocarea bazelor de date în țară sau in străinătate prin intermediul Cloud);
 • proiecte de fuziuni și achiziții;
 • gestionarea reclamațiilor privind serviciile financiare;
 • asigurări şi reasigurări, la solicitarea Clientului.

D: Pentru detalii cu privire la prelucrările efectuate de good.bee în baza consimțământului dumneavoastră, vă rugăm să consultați Secțiunea Prelucrarea datelor pentru care avem acordul dumneavoastra

Dacă sunteți partener contractual al good.bee (inclusiv reprezentant al partenerului, evaluator, agent, prestator de servicii, agenți de asigurări, brokeri, intermediari etc.) vom prelucra datele dumneavoastră în unele dintre următoarele scopuri:

A: În vederea îndeplinirii obligațiilor legale, pentru următoarele scopuri:

 • gestionarea suspiciunilor de fraudă, gestionarea conflictelor de interes,
 • respectarea cerințelor prudențiale naționale și europene aplicabile instituțiilor financiar nebancare, inclusiv pentru prevenirea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului, cunoașterea clientelei;
 • gestiune administrativ financiară;
 • păstrarea/depozitarea (premergătoare arhivării) și arhivarea documentelor;
 • audit intern;
 • asigurarea securității în incintele good.bee;
 • implementarea măsurilor de securitate a datelor cu caracter personal (inclusiv prin realizarea de copii de siguranță) și asigurarea acurateții și actualizării datelor;
 • alte obligații legale aplicabile în funcție de natura relației contractuale și/sau calitatea dumneavoastră;

Pentru îndeplinirea scopurilor din prezenta secțiune good.bee se va baza pe interesul legitim al operatorului acolo unde anumite prelucrari exced ceea ce este strict necesar pentru indeplinirea prevederilor legale relevante.

B: În vederea încheierii și executării contractelor, pentru următoarele scopuri:

 • încheierea și desfășurarea contractului încheiat între dumneavoastră și good.bee; derularea oricăror raporturi juridice rezultate din contractele încheiate între good.bee şi dumneavoastră sau societatea pe care o reprezentați;
 • colectarea de debite / recuperare creanţe (precum şi activităţi premergătoare acestora, inclusiv activităţi de due diligence);
 • monitorizarea adecvată a tuturor obligaţiilor asumate de partenerii contractuali ai good.bee (persoane fizice) și/sau de faţă de oricare dintre entităţile din grupul Erste;

C: În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale good.bee în contextul desfășurării obiectului său de activitate, pentru următoarele scopuri:

 • îmbunătățirea serviciilor financiare furnizate prin optimizarea fluxurilor, politicilor și procedurilor interne;
 • proiectarea, dezvoltarea, testarea și utilizarea sistemelor informatice existente sau noi și a serviciilor IT;
 •  proiecte de fuziuni, achiziții și tranzacții similare;
 • gestionarea reclamațiilor primite privind serviciile financiare, constituirea de probe și apărarea drepturilor și intereselor good bee;
 • activități de profilare în scop de analiza și / sau marketing.

Dacă sunteți în categoria angajaților (inclusiv candidat, angajat temporar, potențial angajat, membru de familie al unui angajat etc.), good.bee va prelucra datele dumneavoastră pentru unele dintre scopurile/temeiurile de mai jos:

A; În vederea îndeplinirii obligațiilor legale, pentru următoarele scopuri:

 • gestionarea relațiilor cu reprezentanții salariaților;
 • sănătate și securitate în muncă;
 • arhivare;
 • administrarea conflictelor de interese care ar putea fi generate de activitățile extra-profesionale, precum și de relațiile de rudenie;
 • audit intern;
 • activități de screening pre-angajare și post-angajare;
 • monitorizare / securitate acces în incintele good bee (supraveghere video);
 • asigurarea permanentă a condiţiilor tehnice şi organizatorice pentru desfășurarea activității și urmărirea disciplinei în muncă;
 • conformarea cu obligațiile din dreptul muncii privind administrarea resurselor umane.

Pentru îndeplinirea scopurilor din prezenta secțiune good.bee se va baza pe interesul legitim al operatorului acolo unde anumite prelucrari exced ceea ce este strict necesar pentru indeplinirea prevederilor legale relevante.

B: În vederea încheierii și executării contractelor, pentru următoarele scopuri:

 • scopuri generale de resurse umane, în vederea desfășurării relațiilor de muncă / mandat / colaborare;
 • recrutare;
 • training;
 • salarizare;
 • bonusare;
 • evaluarea performanțelor;
 • verificarea modului de conformare cu politicile și reglementările interne;
 • facilitarea accesului la servicii medicale și de asigurare prin furnizori de servicii.

C: În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale good.bee în contextul desfășurării obiectului său de activitate, pentru următoarele scopuri:

 • analizarea reputației și integrității candidaților interni în procesul de promovare și a candidaților externi în procesul de selecție;
 • activități de screening pre-angajare și post-angajare;
 • Monitorizare / securitate acces în incintele good bee (supraveghere video);
 • optimizarea costurilor și bugetelor de resurse umane (“cost controlling”);

Dacă sunteți un terț care nu are o legătură contractuală directă cu good.bee (vizitatori în sediile good.bee, persoane ale căror date sunt menționate și / sau solicitate din partea anumitor autorități) în anumite situații, good.bee prelucrează datele dumneavoastră în unele dintre următoarele scopuri:

A: În vederea îndeplinirii obligațiilor legale, pentru următoarele scopuri:

 • conformarea cu normele legale aplicabile în domeniul financiar în vederea respectării cerințelor de cunoaștere a clientelei, prevenirii activităților de spălare a banilor și combaterii finanțării terorismului, administrării conflictelor de interes, gestionării controalelor din partea autorităților;
 • asigurarea securității în incintele good.bee și ale sucursalelor sale;
 • gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte persoane care prestează un serviciu public (executori judecătorești, notari etc.);
 • arhivare;
 • audit intern;
 • îndeplinirea tuturor obligaţiilor good.bee legate de supravegherea financiară efectuată asupra good.bee şi de raportare către autorităţile de supraveghere; respectarea cerinţelor prudenţiale naţionale şi europene aplicabile instituţiilor de credit;
 • gestionarea calității datelor;
 • implementarea măsurilor tehnice să asigure securitate a datelor cu caracter personal (inclusiv prin realizarea de copii de siguranță).

B: În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale good.bee în contextul desfășurării obiectului său de activitate, pentru următoarele scopuri:

 • îmbunătățirea serviciilor furnizate prin îmbunătățirea fluxurilor, politicilor și procedurilor interne;
 • scopuri de marketing simplu, PR și comunicare, efectuarea de sondaje cu privire la serviciile financiare, activitatea good.bee, a membrilor Grupului Erste şi a terţilor parteneri contractuali;
 • gestionarea reclamațiilor si solicitărilor primite din partea dumneavoastră;
 • constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale good.bee și / sau ale subsidiarelor sale în instanță, precum și constituirea de probe în acest sens;
 • derularea proceselor de fuziuni și/sau achiziții la care participă și good.bee;
 • proiectarea, dezvoltarea, testarea si utilizarea sistemelor informatice existente sau noi si a serviciilor IT (inclusiv stocarea bazelor de date in tara sau in strainatate).

Există anumite scopuri de prelucrare, pentru care este necesar, conform legii, ca good.bee să obțină consimțământul dumneavoastră. good.bee va obține acest consimțământ prin diverse mijloace, spre exemplu, prin semnarea de către dumneavoastră a unei note de informare puse la dispoziție de către good.bee când vizitați o sucursală a good.bee sau prin semnarea documentației contractuale sau prin intermediul website-ului good.bee.

Consimțământul astfel furnizat poate fi retras în orice moment iar good.bee va ține cont de preferințele dumneavoastră. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea activităților de prelucrare efectuate înaintea retragerii, și nici pe cele ulterioare în măsura în care good.bee efectuează prelucrările în baza unui alt temei legal.

Scopurile pentru care este cel mai probabil ca good.bee să obțină consimțământul dumneavoastră sunt următoarele: marketing direct, publicitate prin intermedierea / promovarea celor mai potrivite produse și servicii good.bee, ale partenerilor și ale grupului Erste, inclusiv transmiterea de către good.bee a unor comunicări comerciale în acest scop prin e-mail, SMS sau alte mijloace electronice care nu implică un operator uman; accesarea datelor pe care le deține Centrala Riscului de Credit, Biroul de Credit, ANAF pentru a vă putea evalua eligibilitatea în vederea ofertării unor produse și servicii standard sau personalizate.

good.bee prelucrează datele cu caracter personal pe care dumneavoastră le furnizați în mod direct, precum și, în funcție de calitatea dumneavoastră, date care sunt generate pe baza acestora  sau sunt consultate din surse externe precum: date rezultate din interogările bazelor de date externe  (Centrala Riscului de Credit, Biroul de Credit precum și a oricăror baze de date puse la dispoziție de entități publice sau private în condițiile legii), date accesate prin intermediul RECOM; imaginea, date care permit verificarea condițiilor de eligibilitate,  date care permit verificarea condițiilor de selecție aferente procesului de recrutare, etc.

Putem colecta date cu caracter personal privitoare la dumneavoastră în momentul în care utilizați site-ul nostru precum și în derularea relațiilor contractuale încheiate și prestării serviciilor de către good.bee în care sunteți implicat.

Refuzul de a furniza datele cu caracter personal poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor financiare și / sau îndeplinirii celorlalte scopuri de prelucrare de către good.bee.

Datele colectate în scopurile menționate mai sus pot fi prelucrate în scopuri subsecvente, în măsura în care scopurile subsecvente sunt compatibile cu cele inițiale.

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, good.bee poate să dezvăluie anumite categorii de date cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: dumneavoastră, persoana vizată și / sau reprezentanţii săi legali, reprezentanţii good.bee, entităţile din grupul Erste, autorităţi judecătoreşti sau alte autorităţi publice de orice tip din România sau Uniunea Europeană, organizații internaționale, furnizorii de servicii şi bunuri, societăţi bancare, birouri de credit, agenţi de colectare a debitelor sau recuperare a creanţelor (inclusiv cesionari ai creanțelor deținute de good.bee), avocați, auditori, societăţi de asigurare şi reasigurare, organizaţii profesionale, organizații de cercetare a pieței, alți parteneri contractuali și/sau împuterniciți ai good.bee.

În prezent, în vederea îndeplinirii scopurilor mai sus-menționate este posibil ca good.bee să transfere anumite categorii de date cu caracter personal în afara României, în state din cadrul UE/ SEE: Austria, Luxemburg, cât și în afara UE / SEE către Statele Unite ale Americii în măsura în care datele persoanei vizate vor fi stocate pe servere cloud având copii de siguranță în aceste teritorii. Pentru transferurile în afara UE / SEE, good.bee își va întemeia transferul datelor cu caracter personal pe baza clauzelor contractuale standard adoptate la nivelul Comisiei Europene sau alte garanții recunoscute de lege.

Este posibil ca în derularea activităților sale, statele de transfer mai sus-menționate să se modifice. În acest caz lista de state de transfer menționată mai sus va fi actualizată.